Sprzedający - Nicnierobienie Joanna Majchrzak

Kupujący - Podmiot, który złożył zamówienie zgodnie z niniejszym regulaminem

Strona internetowa – www.niecnierobienie.pl

1.Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawartej na podstawie złożonego za zamówienia. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Kupującemu istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2.Zamówienie uważa się za złożone, jeżeli:

- osoba uprawniona do jego złożenia wypełniła w nim zgodnie z pouczeniem wszystkie pola oznaczone jako konieczne do wypełnienia i wysłała zamówienie do realizacji zgodnie z procedurą podaną na stronie internetowej

oraz

- złożyła oświadczenie o akceptacji Regulaminu Sklepu Internetowego.

3.Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą w momencie otrzymania przez Sprzedającego wpłaty na konto bankowe za zakupione towary.

4.Ceny w ramach Sklepu zawierają wszelkie należne cła i podatki. Ceny nie zawierają kosztów dostawy.

5.Wszystkie sprzedawane przez nas towary są nowe.

6.Nie wystawiamy faktur VAT

7.Kupujący może wybrać formę płatności spośród form płatności wskazanych w formularzu zamówienia.

8.Przedpłata na konto lub poprzez PayPal wynosi 3 dni od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji. Po upływie powyższego terminu i braku wpłaty przez Kupującego umowę uważa się za rozwiązaną.

9.Informacje o dostępnych w Sklepie sposobach dostawy oraz wysokości kosztów dostawy podane są w zakładce Dostawa.

10.Dostępne są następujące formy płatności: poprzez wpłatę bezpośrednio na konto, przez Payu oraz przez płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

11.Dane do przelewu:

Nicnierobienie Joanna Majchrzak

ul. Morenowe Wzgórze 28A/12

80-283 Gdańsk

MBank 57 1140 2004 0000 3002 8463 6525

12.Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie otrzymania wpłaty od Kupującego. Wysyłka gotowego produktu następuje zgodnie z terminem określonym na stronie przedmiotu a wysyłka produktu robionego na specjalne zamówienie następuje w terminie ustalonym z Kupującym.

13.Odbiór osobisty jest możliwy w Gdańsku, ul. Morenowe Wzgórze 28A/12 po wcześniejszym uzgodnieniu.

14.W przypadku jakichkolwiek niezgodności prosimy o kontakt mailem bądź telefonicznie, dołożymy wszelkich starań w celu zadowolenia naszych Klientów. Zwroty przyznawane są w terminie 14 dni od momentu złożenia pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy a reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych.

15.Kupujący przyjmuje do wiadomości, że:

a. administratorem jego danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji zamówienia jest Nicnierobienie Joanna Majchrzak  ul. Morenowe Wzgórze 28A/12 80-283 Gdańsk.

b. ma prawo dostępu do swoich danych w celu ich kontroli i weryfikacji,

c.ma prawo wystąpienia w formie pisemnej do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych,

d. udostępnienie danych jest dobrowolne,

16. Na Sprzedającym ciąży prawny obowiązek dostarczenia towarów bez wad. Kupujący może zgłosić przysługujące mu roszczenia w zakresie wad towarów w szczególności wysyłając wiadomość e-mail na adres: pracownia@nicnierobienie.pl , lub drogą pocztową na adres Nicnierobienie Joanna Majchrzak , ul. Morenowe Wzgórze 28A/12 80-283 Gdańsk.

W zgłoszeniu reklamacyjnym, w celu przyspieszenia jego rozpatrzenia, prosimy o podanie przyczyny zgłoszenia, roszczenia zgłaszanego przez Kupującego oraz danych kontaktowych Kupującego.

17. ZWROT TOWARU. Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów. Do zachowania terminu wystarczy złożenia  oświadczenia przed jego upływem. Podstawą do rozpatrzenia zwrotu jest  wypełniony formularz odstąpienia od umowy stanowiący Załącznik nr 1 Regulaminu. Pieniądze za zwrócony przedmiot  zwracamy na konto podane w formularzu w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy. Koszt wysyłki pokrywa Kupujący. Zwrotom nie podlegają zamówienia indywidualne. 

18. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.

19. Towary objęte Promocją mogą być zakupione wyłącznie na zasadach określonych w promocji.

20. Sprzedający zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia zamówienia do realizacji w szczególności gdy:

a.Kupujący nie uregulował zobowiązań wobec Sprzedającego lub naruszył postanowienia umowne w ramach wcześniej realizowanych transakcji lub aktualnych transakcji

b.Sprzedający nie ma możliwości wykonania zamawianego towaru,

c.Sprzedający ze względu na awarię któregokolwiek z systemów nie ma możliwości technicznych do przesłania takiego potwierdzenia.

21. RODO

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że:

a. Administratorem Twoich danych osobowych jest Nicnierobienie Joanna Majchrzak z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Morenowe Wzgórze 28A/12.

b. Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami w dogodny dla Ciebie sposób:

e-mail:pracownia@nicnierobienie.pl

tel: +48 501122723

adres siedziby: Gdańsk 80-283, ul.Morenowe Wzgórze 28A/12.

c. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

- umożliwienia świadczenia usługi , w tym dokonywania transakcji i płatności;

- do obsługi transakcji

- obsługi reklamacji i zwrotów;

- obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);

-  kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usługi

d. Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę: imię i nazwisko, adres e-mail , adres do wysyłki , numer telefonu

e. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;

f. Twoje dane osobowe nie będą w żaden sposób przekazywane innym podmiotom w kraju, w Unii Europejskiej ani poza Europejskim Obszarem Gospodarczym;

g. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania);

h. Twoje dane osobowe będą przetwarzane :

- do momentu zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej

- do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych. Pamiętaj,że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25.05.2018;

i.  Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

22.W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy pracownia@nicnierobienie.pl bądź telefoniczny  na nr 501-122- 723.

 

Załącznik nr 1.   

                                             FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Imię i nazwisko osoby dokonującej zwrotu: …...................................................................................................................................................

adres: …........................................................................................................................................................................................................

dane kontaktowe ….........................................................................................................................................................................................

Niniejszym oświadczam, że:

1.Na podstawie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów  (Dz. U. Z 2000 r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami) odstępuję od transakcji na odległość z NICNIEROBIENIE Joanna Majchrzak, ul. Morenowe Wzgórze 28a/12 80-283 Gdańsk i zwracam poniżej wymienione towary.

2.Znane mi są warunki zwrotu towarów w tym trybie określone w regulaminie Sklepu NICNIEROBIENIE.PL , w tym konieczność poinformowania sprzedającego o zwracanym towarze drogą mailową lub telefoniczną (pracownia@nicnierobienie.pl , tel 501122723), dołączenia do przesyłki niniejszego formularza oraz oryginalnego dokumentu sprzedaży związanego ze zwracanym towarem.

3.Aby zwrot był być pomyślnie zakończony odsyłany towar musi być nienaruszonym stanie wraz z kompletem metek.

Data otrzymania towaru : …..............................................................................................................................................................................

Nr dokumentu sprzedażowego: …......................................................................................................................................................................

Zwracany towar :  …........................................................................................................................................................................................

Nr rachunku bankowego do zwrotu pieniędzy …..................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................................................................................

Data    …....................................  podpis Klienta    …...….................................